61 851 32 20
office@taxservices.pl
polish
polish
polish

Zakres usług

service-img

1. Dokumentacje cen transferowych

Dokumentacje cen transferowych są obecnie jednym z najważniejszych dokumentów podatkowych, które muszą posiadać podmioty działające w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych i przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi, które spełniają kryteria obligatoryjnego sporządzenia dokumentacji.

Profesjonalnie i rzetelnie przygotowana dokumentacja, zawierająca wszystkie elementy wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala na uniknięcie nie tylko sankcji podatkowych w postaci wyższego podatku (50%), ale przede wszystkim stanowi bazę do rozmów i negocjacji z organami podatkowymi w zakresie podejmowanych transakcji w grupie kapitałowej.

Specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych dla podmiotów krajowych i międzynarodowych na poziomie tzw. local file. Posiadamy w tym zakresie szerokie doświadczenie i wiedzę zdobytą w ciągu wieloletniej współpracy z naszymi klientami. Rocznie przygotowujemy kilkaset dokumentacji podatkowych.

service-img

2. Warsztaty podatkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prowadzimy szkolenia na wybrane przez Państwa zagadnienia podatkowe. Nasze wewnętrzne warsztaty podatkowe pozwalają na poszerzenie i uzupełnienie wiedzy o interesujące problemy podatkowe, które występują w Państwa firmach i z którymi borykają się Państwo na co dzień.

Zaletą naszych szkoleń jest to, że mają one indywidualny charakter i są nastawione na problematykę związaną z prowadzonym przez Państwa biznesem. Dodatkowym atutem jest forma prowadzonych warsztatów dyskusja ze słuchaczami, wzajemna wymiana opinii, poglądów, możliwość zgłaszania pytań i uwag do każdego zagadnienia.

W szczególności proponujemy Państwu warsztaty podatkowe w następujących obszarach:

 1. Najnowsze zmiany w podatkach,
 2. Planowane zmiany w podatkach,
 3. Zagadnienia problemowe przegląd interpretacji MF oraz orzeczeń sądowych,
 4. Samochód służbowy w firmie,
 5. Świadczenia nieodpłatne (pozapłacowe) na rzecz pracowników,
 6. Działania wspierające sprzedaż Promocja, Marketing, Reklama,
 7. VAT rozliczanie transakcji łańcuchowych i trójstronnych,
 8. Opodatkowanie spółek osobowych,
 9. Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe,
 10. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe zagadnienia problemowe,
 11. Podatkowe ABC dla niefinansistów pracowników działów sprzedaży, zakupu, marketingu,
 12. Skutki podatkowe różnych form finansowanie działalności gospodarczej,
 13. Kontrola skarbowa i kontrola celno-skarbowa,
 14. Inne.
service-img

3. Kontrole podatkowe

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami nasilających się kontroli podatkowych prowadzonych przez fiskusa. Organy podatkowe szczególnie nastawione są na kontrole w zakresie weryfikacji zwrotów podatku VAT, cen transferowych, podatku u źródła.

Z naszego doświadczenia wynika, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do nich oraz do rozmów prowadzonych z organami podatkowymi. Znacznie skraca to czas kontroli oraz pozwala uniknąć niekorzystnych postanowień czy decyzji organów.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem udzielimy Państwu kompleksowego wsparcia w zakresie wszelkich kontroli podatkowych tak, aby była ona prowadzona zgodnie z przepisami proceduralnymi oraz merytorycznymi, a jej wynik był korzystny podatkowo dla Państwa spółki.

Sporządzamy także odwołania od decyzji podatkowych, skargi do WSA oraz do NSA.

service-img

4. Wsparcie bieżące

Naszym atutem jest bieżące wsparcie we wszelkich sprawach podatkowych, z którymi przedsiębiorcy, a także prywatne osoby fizyczne, mają do czynienia na co dzień. Udzielamy zarówno krótkich porad podatkowych w ramach konsultacji telefonicznych oraz w trakcie spotkań, jak również przygotowujemy kompleksowe opinie podatkowe, raporty, prezentacje, instrukcje podatkowe, itp.

W takim przypadku współpracujemy z klientem na bazie stawki godzinowej oraz uzgodnionej w umowie z klientem ilości godzin, które oddajemy mu miesięcznie do dyspozycji (ryczałt z limitem godzin).

5. Instrukcje podatkowe

Instrukcja podatkowa stanowi swoiste kompendium wiedzy podatkowej zebranej w jednym dokumencie i przeznaczone dla pracowników działu finansowo-księgowego w firmie. Instrukcja podatkowa pomaga nie tylko uzupełnić i uporządkować wiedzę podatkową, ale tworzy procedurę działania w pewnych obszarach, powtarzalnych w Państwa firmie.

Specyfiką instrukcji podatkowej jest to, że odnosi się ona do procesów podatkowych wyłącznie tych, które mają miejsce w Państwa firmie. Jest ona szczególnie przydatna dla firm zatrudniających dużą ilość osób w dziale finansowo-księgowym, z dużą rotacją pracowników i ponadto tam, gdzie każdy pracownik zajmuje się wyłącznie danym wycinkiem działalności, np. osoba zatrudniona do rozliczania wyłącznie delegacji, osoba zajmująca się eksportem, etc. Instrukcja podatkowa w takim przypadku przyczyni się do postępowania według określonego schematu, co pozwala zachować porządek w rozliczeniach księgowo-podatkowych i ogranicza ryzyko błędu.

Instrukcja podatkowa zawiera, w zależności od Państwa potrzeb, wykaz wszystkich procedur rozliczeń podatkowych:

 1. dla całej Państwa działalności gospodarczej,
 2. dla wybranych obszarów tejże działalności (np.: zakup usług, sprzedaż towarów, inwestycje itp.),
 3. albo też dla wybranych rodzajów zdarzeń gospodarczych w Państwa Spółce.(np.: WDT, WNT, eksport, import usług).

Podstawą jej sporządzenia jest wcześniejsza szczegółowa analiza poprawności Państwa dotychczasowych rozliczeń podatkowych na bazie dokumentów źródłowych. Instrukcja uwzględnia będzie bowiem: specyfikę Państwa biznesu, zawarte umowy, porozumienia, faktury oraz inne dokumenty księgowe. Instrukcja podatkowa nie będzie zatem kolejną, teoretyczną publikacją, lecz praktycznym przewodnikiem zarówno dla pracowników działu finansowo-księgowego jaki dla Zarządu Państwa Spółki.

Każda operacja gospodarcza jest omówiona w szczegółach od A do Z, tj. np.: od momentu otrzymania danej faktury aż do jej ujęcia w księgach rachunkowych oraz rozliczenia w zakresie każdego z podatków (VAT, PDOP, PDOF).

Ponadto instrukcja podatkowa uwzględnia obecną praktykę władz podatkowych dotyczącą danego zagadnienia.

Podstawową zaletą instrukcji podatkowej jest wyeliminowanie błędów pierwotnych (systemowych) w rozliczeniach podatkowych podatników. Ze wspomnianą instrukcją podatkowa po Państwa akceptacji, będzie musiał się bowiem obowiązkowo zapoznać każdy obecny oraz nowy pracownik działu finansowo-księgowego.

service-img

6. Przegląd rocznych rozliczeń podatkowych (Tax Review)

Tax review (przegląd podatkowy) to jeden z najbardziej efektywnych instrumentów doradztwa podatkowego, który przynosi realne korzyści finansowe.

Wysoka skuteczność tax review wynika z kompleksowej analizy systemu oraz rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanej przez niezależnego, dysponującego długoletnim doświadczeniem zawodowym doradcę podatkowego.

Tax review pozwala na dostrzeżenie kwestii, które w toku prowadzenia bieżących rozliczeń podatkowych, w tym także bieżącego wsparcia podatkowego nie zostały zidentyfikowane. Ich ujawnienie jest możliwe dopiero po spojrzeniu na przedsiębiorstwo całościowo, tzn. poczynając od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, struktury firmy oraz jej wewnętrznie stosowanych procedur.

Do głównych zadań tax review należy:

 • identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych, a następnie wspólne wypracowanie wraz z doradcą podatkowym możliwości ich eliminacji lub minimalizacji,
 • ujawnienie niewykorzystanych możliwości w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych,
 • Tax review może obejmować swoim zakresem dowolne okresy (miesięczne, kwartalne roczne, kilkuletnie).

W zależności od Państwa potrzeb tax review może obejmować przegląd całego systemu podatkowego przedsiębiorstwa, jak i odnosić się do wybranych procesów, czy transakcji uznawanych za kluczowe.

Efektem przeprowadzenia tax review jest sporządzenie raportu uwzględniającego instrukcje, co do dalszych działań przedsiębiorstwa.

Naszą zaletą w stosunku do przeglądów podatkowych realizowanych w trakcie prac audytu bilansowego jest to, iż nasz przegląd:

 1. jest przeprowadzony przez doradców podatkowych z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego,
 2. progi istotności oraz ilość próbek są ustalane indywidualnie dla każdego rodzaju transakcji,
 3. ocena ryzyk oraz możliwości optymalizacji jest dokonywana z uwzględnieniem najnowszych komentarzy w prasie fachowej, interpretacji MF, orzeczeń WSA, NSA oraz ETS.
service-img

7. Due Diligence

Planują Państwo przeprowadzenie restrukturyzacji polegającej na fuzji, wydzieleniu, przejęciu lub też nabycia przedsiębiorstwa (albo jego zorganizowanej części) Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przejęciu, czy nabyciu obcego przedsiębiorstwa pomocne może być tzw. due diligence, które pomoże ocenić kondycję finansową oraz podatkową danej firmy.

Z wszelkimi procesami restrukturyzacji wiąże się tzw. sukcesja prawna i podatkowa, która w zależności od formy nabycia przedsiębiorstwa może być pełna lub ograniczona. Oznacza to, że przejmując daną firmę z mocy prawa przejdą na Państwa spółkę prawa, ale co ważniejsze zobowiązania finansowe i podatkowe przejętego przedsiębiorstwa.

Due diligence polega na dokonaniu analizy i oceny sytuacji danej firmy, w tym przede wszystkich identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z planowaną restrukturyzacją.

Najczęściej due dilligence służy ocenie opłacalności przedsiębiorstwa, które stanowić ma przedmiot przejęcia/nabycia. Wnikliwie przeprowadzony due dilligence podatkowy pozwala na dokładną analizę podmiotu będącego przedmiotem restrukturyzacji poprzez:

 1. poznanie systemu podatkowego,
 2. identyfikację ryzyk podatkowych,
 3. ujawnienie możliwości (rezerw) podatkowych.

Due dilligence ma na celu także identyfikacje skutków podatkowych, jakie nastąpią w efekcie dokonanych restrukturyzacji.

service-img

8. Zwroty zagranicznego podatku VAT

Dokonując zakupów za granicą nie muszą Państwo tracić zapłaconego w cenie zakupu podatku VAT naliczonego. W ramach procedury wprowadzonej przez poszczególne państwa członkowskie UE, podatnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT na podstawie złożonego wniosku według przyjętego formularza.

Pomożemy Państwu w przygotowaniu wniosku o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą oraz przygotujemy w tym zakresie pisma do zagranicznego urzędu skarbowego przetłumaczone na język obcy.

service-img

9. Optymalizacja podatkowa pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników

Coraz częściej firmy konkurując o najlepszych pracowników oferują swojej załodze szeroki i atrakcyjny pakiet pozapłacowych świadczeń socjalnych. Pracodawcy prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych świadczeń, poczynając od najpopularniejszych pakietów multisport, ubezpieczeń medycznych, czy bardziej wyszukane w postaci masaży w godzinach pracy, udostępnianie pomieszczeń do nauki języków obcych, itp.

Należy sobie zdawać sprawę, że także organy podatkowe dostrzegają zmieniający się rynek pracy i i poszukują korzyści podatkowych w takich świadczeniach uznając, że pozapłacowe świadczenia w większości stanowią przychód podatkowych pracowników.

Proponujemy Państwu szczegółową analizę wszystkich świadczeń w Państwa firmie, które oferowane są pracownikom i wskazanie, które z nich bezwzględnie należy opodatkowywać, a w zakresie których można dokonać optymalizacji podatkowej bez narażania się na ryzyko sporu z władzami podatkowymi.

service-img

10. Optymalizacja podatkowa kosztów inwestycji

Wybór określonego sposobu realizacji inwestycji często przesądza o kondycji finansowej przedsiębiorstwa na wiele lat. Ocena skutków podatkowych inwestycji jest niezbędnym elementem planu inwestycyjnego.

W zakres naszych usług w tym obszarze wchodzą kompleksowe konsultacje podatkowe na etapie planowania i wdrażania inwestycji, jak i analiza wybranego zagadnienia dotyczącego danej inwestycji, w tym w szczególności:

 1. wskazanie obszarów, w zakresie których istnieje możliwość uzyskania wymiernych oszczędności podatkowych, z uwzględnieniem podatkowych metod odpisów amortyzacyjnych oraz możliwych metod finansowania,
 2. pomoc w dokonaniu wyboru oraz wdrożeniu optymalnego podatkowo sposobu realizacji inwestycji.
service-img

11. Planowanie podatkowe w zakresie działań wspierających sprzedaż (promocja, reprezentacja oraz reklama)

Reprezentacja, reklama i działania promocyjne (np. sprzedaż premiowa, premie pieniężne, sponsoring, konkursy, programy lojalnościowe, udział w targach, imprezy integracyjne dla klientów, obiad z kontrahentem, catering) stanowią nieodłączny element działalności każdego przedsiębiorstwa, które chce się rozwijać i zwiększać swoje zyski. Budowanie wizerunku firmy wymaga nie tylko przemyślanej strategii marketingowej, ale również optymalnego planowania wydatków na te cele oraz ich prawidłowego rozliczenia podatkowego.

Jednocześnie promocja, reprezentacja i reklama należą do zagadnień podatkowych rodzących najwięcej kontrowersji. Ponadto zmieniające się stale stanowisko organów podatkowych nie sprzyja podjęciu przez podatników optymalnej podatkowo decyzji:

 • w PDOP kluczową kwestią jest możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych,
 • w PDOF najwięcej wątpliwości budzi możliwość objęcia zwolnieniem przychodu uzyskanego przez adresata działań promocyjnych,
 • w kontekście podatku VAT problematyczna jest kwestia opodatkowania nieodpłatnych i częściowo odpłatnych dostaw oraz usług, a także kwestia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ww. działaniami.

Oferujemy dokonanie analizy prawidłowości kwalifikacji podatkowej wydatków na reprezentację, reklamę i promocję, identyfikację ryzyk podatkowych oraz przedstawienie sposobów ich sanacji. Ponadto przedstawimy Państwu wypracowane przez nas sposoby optymalizacji obciążeń podatkowych w zakresie ww. działań w celu uzyskania wymiernych oszczędności podatkowych.

service-img

12. Weryfikacja rozliczeń w zakresie podatku u źródła

Współpraca z międzynarodowymi firmami posiadającymi siedziby w innych państwach wiąże się często z obowiązkiem poboru tzw. podatku u źródła w Polsce, tj. opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi za nabyte usługi.

Polskie przepisy ustawy PDOP oraz PDOF są na tyle szerokie, że w zasadzie każda wypłata pieniężna na rzecz zagranicznej firmy powinna zostać rozpatrzona pod kątem zapłaty podatku u źródła tym bardziej, że zaniechanie tego obowiązku naraża polską spółkę na odpowiedzialność z tytułu zaniechania obowiązków płatnika oraz niejednokrotnie powoduje, że spółka ponosi koszt tego podatku z własnej kieszeni.

Udzielamy wsparcia co do oceny, czy dana wypłata kontrahentowi powinna zostać poprzedzona poborem podatku u źródła. Doradzamy także, w jaki sposób obniżyć ww. podatek poprzez stosowanie właściwym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

service-img

13. Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych Ministra Finansów

Wiele spośród obwiązujących przepisów podatkowych budzi wątpliwości interpretacyjne. Wyjaśnienie tych wątpliwości w konkretnej sprawie wymaga często wystąpienia do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Z naszego doświadczenia wynika, iż w celu uzyskania korzystnej dla podatnika interpretacji konieczne jest zaprezentowanie we wniosku odpowiedniej merytorycznej argumentacji, uwzględniającej wykładnię spornych przepisów, aktualne indywidualne interpretacje Ministerstwa Finansów, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (dawniej ETS) oraz poglądy ekspertów wyrażone w publikacjach fachowych.

Solidne uzasadnienie racji podatnika znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnej wykładni przepisów.

Zakres naszych usług obejmuje przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Przed przystąpieniem do prac nad przygotowaniem wniosku w pierwszej kolejności przeprowadzona zostaje merytoryczna analiza zagadnienia, która ma na celu dokonanie wstępnej oceny szans na uzyskanie korzystnego stanowiska w sprawie. Pomagamy przy tym podjąć podatnikowi decyzję, czy wystąpienie z wnioskiem o interpretację jest w jego sytuacji rozwiązaniem najkorzystniejszym i celowym.

Zakres naszych usług obejmuje również reprezentowanie wnioskodawcy w postępowaniu interpretacyjnym, a także w ewentualnym postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

service-img

14. Wsparcie w zakresie wyboru optymalnej podatkowo formy rozpoczęcia działalności gospodarczej

Nie wiedzą Państwo, w jakiej formie najkorzystniej pod względem finasowo-podatkowym byłoby prowadzenie przyszłego biznesu Przeanalizujemy wszystkie za i przeciw danej formy działalności gospodarczej, wskażemy skutki podatkowe każdej formy, uwzględniając także odpowiedzialność wspólników i ich przyszłe rozliczenia ze spółką. W celu przejrzystego przedstawienia Państwu skutków poszczególnych form, przygotujemy nie tylko kompleksową opinię podatkową, ale także tabelaryczne zestawienie najważniejszych informacji oraz symulacje liczbowe. Na podstawie tych danych będą Państwo mogli podjąć najlepszą i optymalną podatkowo decyzję co do formy przyszłego biznesu.

service-img

15. Doradztwo podatkowe w procesach fuzji, przekształceń i likwidacji podmiotów

Jednym z ważniejszych aspektów restrukturyzacji jest analiza jej skutków podatkowych w tym zdefiniowanie ryzyk podatkowych związanych z powstaniem oszczędności podatkowych. Od 15 lipca 2016. r. obowiązuje także klauzula obejścia prawa podatkowego, która daje organom podatkowym możliwość zakwestionowania właściwie każdej czynności, w wyniku której powstają oszczędności podatkowe powyżej 100.000 zł. Takie oszczędności najczęściej powstają w wyniku fuzji, przejęć, przekształceń.

Naszym zadaniem jest nie tylko wskazanie Państwu skutków podatkowych restrukturyzacji i identyfikacja oszczędności podatkowych, ale przede wszystkim wskazanie ryzyk podatkowych.

service-img

16. Rejestracja firm zagranicznych jako podatników VAT w Polsce

W gąszczu przepisów podatkowych podatnicy często gubią się, co zrobić, aby zarejestrować się na podatnika VAT w Polsce. W szczególności trudne to jest dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie posługują się językiem polskim.

Pomożemy Państwu zarejestrować firmę na podatnika VAT w Polsce, wskażemy jakie dokumenty w tym celu należy przygotować, w imieniu Państwa będziemy kontaktowali się z urzędem skarbowym, tak aby proces rejestracji odbył się możliwie w jak najkrótszym czasie.

Poproś o wycenę usługi